Tribal Design

Regular Non Skid Bowl With Krikle Color

Regular Non Skid Bowl With Krikle Color

Regular Non Skid Bowl With Krikle Color

Product Code: HW205002

Regular Non Skid Bowl With Krikle Color

Material:-14/1 Stainless Steel

Size:-8 Oz,16 Oz,32oz,64 oz,96 oz